باربری فردوس

باربری فردوس برای باربری تعاریف متعددی وجود دارد. ساده ‌ترین تعریفی که می توان ارائه داد جابه‌ به جایی اثاث و لوازم منزل، اداره، شرکت و یا هر مکان دیگری به یک مکان جدید است. تمام فرآیندهایی که در آن حمل بار انجام می ‌شود فعالیت های باربری گفته می شود. باربری روش ‌های متنوعی [...]