خدمات تهران بار

[dt_fancy_image image_id=”1107″ onclick=”custom_link” image_link=”https://tehran-bar24.com/services/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/” width=”120″ height=”120″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1637180683170{padding-bottom: 20px !important;}”]

بسته بندی

باربری و اسباب کشی تهران بار با کادری مجرب در زمینه بسته بندی و جابجایی وسایل آماده ارائه خدمات بسته بندی، اسباب کشی و حمل و نقل وسایل منزل و محل کار شماست.
[dt_default_button link=”url:http%3A%2F%2Fostadbar.akamata-test.ir%2Fservices%2F%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af%25db%258c%2F” button_alignment=”btn_center”]بیشتر بدانید[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”1108″ onclick=”custom_link” image_link=”https://tehran-bar24.com/services/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87/” width=”120″ height=”120″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1637180720504{padding-bottom: 20px !important;}”]

اسباب کشی و حمل اثاثیه

بسته بندی درست، انتقال دقیق از مبدا تا وسیله نقلیه، جابجایی و حمل بار و در نهایت انتقال سریع و بادقت وسایل به منزل یا محل کار توسط کارگران آموزش دیده شرکت باربری از جمله نکات مهم در زمینه اثاث کشی و حمل بار هستند.
[dt_default_button link=”url:http%3A%2F%2Fostadbar.akamata-test.ir%2Fservices%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8-%25da%25a9%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25ab%25d8%25a7%25d8%25ab%25db%258c%25d9%2587%2F” button_alignment=”btn_center”]بیشتر بدانید[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”1109″ onclick=”custom_link” image_link=”https://tehran-bar24.com/services/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%aa%d8%b1/” width=”120″ height=”120″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1637180742516{padding-bottom: 20px !important;}”]

ارسال بار به داخل و خارج کشور

شرکت تهران بار با تجربی چندین ساله خدمات کاملی در این زمینه از خود ارائه داده است. برای ارسال محموله به خارج از کشور باید مراحل مختلف و سختی را پشت سر بگذارید. شرکت تهران بار این مراحل را برای شما آسان می کند.
[dt_default_button link=”url:http%3A%2F%2Fostadbar.akamata-test.ir%2Fservices%2F%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25ac-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%2F” button_alignment=”btn_center”]بیشتر بدانید[/dt_default_button]